چگالی

چگالی یک جسم به وسیله وزن و حجم آن مشخص می شود .
چگالی ترمووود از چوب فراوری نشده کمتر است . علت اصلی آن نیز ناشی از تغییر جرم ترمووود در اثر فرایند ترمو و کم شدن وزن ترمووود می باشد .
همانطور که در شکل میبینید ، هرچه دما افزایش می یابد چگالی ترمووود کاهش پیدا می کند . این شکل تاثیر عملیات حرارتی بر روی ترمووود پاین به مدت 3 ساعت در دمای 160 تا 240 درجه سانتیگراد را نشان می دهد .