قدرت نگه داری پیچ
مطالعاتی که بر روی چوب ترمووود توسط موسسه فن آوری های زیست محیطی در سال 1999 انجام شد نشان می دهد ،  بیشترین تاثیر بر روی قدرت نگه داشتن پیچ ، ناشی از گونه های مختلف ترمووود و چگالی آنها می باشد تا اینکه به ترمو بودن آن ارتباط داشته باشد . مطالعات نشان می دهد ترموود هایی که چگالی کمتری دارند قدرت نگه داشتن پیچ بهتری دارند .
در این آزمایش ابتدا ترمووود ها سوراخ شده و سپس پیچ شده اند .